دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

در سال ۱۳۴۸ توسط سید حسین فلاح نوشیروانی با اهداء شانزده هکتار زمین و یازده هزار…