اقدام شایسته دانشکده دندانپزشکی بابل در مبارزه با کرونا

دکتر احسان موعودی «رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل»: 🔸از روز دوشنبه۱۲اسفند با مشورت وهمفکری…