سه‌شنبه بازار خوش‌رودپی و پنجشنبه بازار گلیا تعطیل شد

سه‌شنبه بازار خوش‌رودپی و پنجشنبه بازار گلیا تعطیل شد پس از پنجشنبه بازار گلیا، سه‌شنبه بازار…

روستای خوشرودپی

خوشرودپی یکی از شهرهای شهرستان بابل در استان مازندران و کشور ایران است و به عنوان مرکز بخش بندپی غربی در فاصله ۲۴…