جمع بندی خسارات قطع اینترنت در حال انجام است

❌ جمع بندی خسارات قطع اینترنت در حال انجام است 🔻آذری جهرمی: 🔷 سازمان تنظیم مقررات…