معافیت قهرمانان ورزشی و نخبگان بابلی از «پرداخت عوارض زیربنای مسکونی سال ۹۹» در شهرداری بابل

«روابط‌عمومی شورای‌شهر بابل»: 🔹در جهت حمایت از برگزیدگان علمی و ورزشی با پیشنهاد شهرداری و تصویب…