جنگل و آبشار پلنگ دره

  آبشار پلنگ دره که در شمال شرقی شهر شیرگاه قرار دارد. آبشار پلنگ دره واقع…