کاشت ٧٠٠ نهال توسط بازیکنان باشگاه فرهنگی ورزشی پاسارگاد بابل

جنگل کاری و کاشت ٧٠٠ نهال توسط بازیکنان باشگاه فرهنگی ورزشی پاسارگاد بابل به نیت زنده…