روستای بند پی غربی

مرکز بخش بندپی غربی شهر خوشرودپی می‌باشد شغل اکثر مردم این بخش کشاورزی است. بیشترین سطح کشت مربوط…

روستای خوشرودپی

خوشرودپی یکی از شهرهای شهرستان بابل در استان مازندران و کشور ایران است و به عنوان مرکز بخش بندپی غربی در فاصله ۲۴…