🔹مراحل درخواست بسته حمایت معیشتی دولت بشرح ذیل می‌باشد :

🚨 اطلاعیه اداره تعاون ، کار و رفاه‌اجتماعی شهرستان بابل در خصوص ثبت درخواست بسته حمایت…