پزشکان بابلی برج‌نشین می‌شوند

🔸برج پزشکان آلسا با امکانات ویژه و آگاهی سازندگان از نیازهای جامعه پزشکی در بابل بنا…