بقعه امام زاده «سلطان محمد طاهر» در بابل

معرفی بقعه امام زاده «سلطان محمد طاهر» در بابل گروه تاریخ و فرهنگ بابل: بقعه امامزاده…