استاد اسرافیل شیرچی

کودکیاسرافیل شیرچی در سال ۱۳۴۱ در روستای خراسان محله ی بابل زاده شد. او در دبستانی به…