#منطقه_آزاد «مازندران» در #ه

🚨 #منطقه_آزاد «مازندران» در #هیات‌دولت «تصویب» شد 🔹 #استاندار_مازندران در صفحه #اینستاگرام خود از تصویب مصوبه…