آبگرم اَزرو

آبگرم ازرود که به آبگرم اَزرو معروف است ، در روستای آری در بخش بند پی…