گسترش آموزش با ورود نرم‌افزار جامع آموزش غیرحضوری در دانشگاه نوشیروانی

🔹بنا به گزارش معاون آموزشی دانشگاه نوشیروانی، تا پیش از هفته آخر اسفند بیش از ۳۰…