🔹اطلاعیه آموزش و پرورش بابل در خصوص تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌های علمی آزاد و زبان انگلیسی بابل

با عنایت به تعطیلی مدارس و آموزشگاه های علمی آزاد و زبان انگلیسی از سوی ستاد…