پاساژ قدیمی بابل که در آتش سوخت

پاساژ محلوجی(ابراهیمی) واقع در خیابان بازار بابل که طعمه حریق شد