طغیان بابل‌رود

آتش‌نشانی بابل درخصوص توقف و تردد شهروندان در حاشیه رودخانه هشدار داد ⛑ «روابط‌عمومی آتش‌نشانی بابل»:…

آتش‌نشانی بابل پیشرو در امر آموزش همگانی

برگزاری آموزش و ارایه نکات ایمنی برای کارکنان جایگاه‌های سوخت بابل و بابلکنار توسط کارشناسان واحد…