#پریا پس از ۴ ماه بستری از ب

📍 #پریا پس از ۴ ماه بستری از بدو تولد، مرخص شد وبرای اولین بار به…