#بابل میزبان اردوی تیم ملی #

🏓 #بابل میزبان اردوی تیم ملی #تنیس_روی‌میز/برادران #عالمیان در شهر خود برای آسیایی اندونزی آماده می…