۱۸۳ ماموریت #اورژانس_بابل در د

۱۸۳ ماموریت #اورژانس_بابل در دو روز پایان هفته 🚑 دکتر لعلی رییس سازمان اورژانس بابل عملکرد…