معاون دانشگاه علوم‌پزشکی بابل

معاون دانشگاه علوم‌پزشکی بابل برگزیده انجمن داروسازان ایران شد دکتر #محسن_رضازاده معاون غذاودارو #دانشگاه_علوم‌پزشکی بابل بعنوان…