آغاز تغییرات در تابلو بانک‌های

آغاز تغییرات در تابلو بانک‌های ادغامی با بانک سپه 🔷براساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی #بانک_مرکزی،…