کارگاه عکاسی مستندپیش نیاز:

کارگاه عکاسی مستندپیش نیاز:– عکاسی پایه و کار عملی با دوربین عکاسی سرفصل‌های این کارگاه -نگاهی…