افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان به #حق

افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان به #حقوق_معلمان از ماه آینده/ آغاز پرداخت #پاداش_فرهنگیان_بازنشسته 🔹 سرپرست وزارت…