موفقیت دانشجویان #کمیته_تحقیقا

موفقیت دانشجویان #کمیته_تحقیقات_دانشجویی «دانشگاه علوم پزشکی بابل» در «بیستمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور» دکتر…